Regulamin portalu

REGULAMIN
Portalu Orakonspot.pl

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego - OrakonSpot dostępnego pod adresem domenowym: www.orakonspot.pl lub jego rozwinięciami (dalej „Serwis”).
 2. Podmiotem zarządzającym i prowadzącym Serwis jest Orakon Sp z o.o.  z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Makuszyńskiego 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 678 317 70 47  (dalej „Organizator”).
 3. Przed skorzystaniem z usług dostępnych w Serwisie (dalej „Usługi”) należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Skorzystanie z Usługi poprzedza zaakceptowanie Regulaminu przez osobę chcącą skorzystać lub korzystającą z Usługi (dalej „Użytkownik ”).Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie opcji „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję go”.
 5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie dla każdego pod adresem internetowym portalu w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie treści Regulaminu.
  Regulamin w postaci wydruku jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 6. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do korzystania z Usługi osobę niepełnoletnią, pod warunkiem złożenia Organizatorowi przez
  przedstawiciela ustawowego tej osoby odpowiedniej zgody.

§2

 1. Usługa polega na udostępnieniu przez Organizatora możliwości przesłania na potrzeby Portalu internetowego dostępnego pod adresem domenowym www.orakonspot.pl portalu lub jego rozwinięciami (dalej „Serwis”) -tekstów, zdjęć lub utworów audiowizualnych o charakterze informacyjnym lub publicystycznym, których autorem jest Użytkownik (dalej „Materiał”).
 2. Zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu Materiałów:
  1. o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie lub prawa pokrewne osób trzecich, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w tym treści pornograficznych lub propagujących piractwo komputerowe;
  2. reklamowych lub zawierających inne treści komercyjne.

§3

 1. Z chwilą wprowadzenia Materiału do Serwisu Użytkownik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie wizerunków utrwalonych w przekazywanych do Serwisu Materiałach przez ich prezentację za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zgoda określona w ust. 1 uprawnia Organizatora do publikacji wizerunku Użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, z zastrzeżeniem, że publikacja w mediach odbywać się będzie tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e- mail), chyba, że Użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na prezentację wszystkich lub części ze wskazanych danych osobowych.
 3. Podjęcie przez Użytkownika w ramach Usługi czynności mających bezpośrednio na celu wprowadzenie Materiału do Serwisu oznacza złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu;
  2. jest autorem przesłanego Materiału,
  3. uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem dla wizerunku Użytkownika;
  4. gwarantuje, że treść Materiału nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego i dóbr osobistych;
  5. ponosi względem Organizatora odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału zgodnie z Regulaminem;
  6. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowania Materiału, w szczególności jego tłumaczenia, przeróbek lub adaptacji w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału na polach eksploatacji określonych w Regulaminie;
  7. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.
 4. Użytkownik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:
  1. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
  2. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami z utrwaleniami Materiału – w tym wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
  3. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
   1. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,
   2. wszelkie publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
   3. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie.
 5. Organizator w granicach określonych dla udzielonej licencji, może bez ograniczeń wykonywać wszystkie prawa autorskie zależne. Organizator może bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody dokonywać w każdym zakresie selekcji, redagowania i skracania przesłanych Materiałów, a także odmówić ich wykorzystania bez poinformowania o tym Użytkownika oraz bez podania przyczyn tej decyzji.
 6. Organizator może udzielać sublicencji bez ograniczeń w zakresie licencji określonej w Regulaminie.
 7. W oparciu o licencje udzielone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Materiały mogą w zostać zamieszczane w Serwisie oraz wyemitowane w dowolnych audycjach telewizyjnych Organizatora.
 8. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji określonych w Regulaminie, jak też wyrażanie zgody na wykorzystanie wizerunku, ani z jakiegokolwiek innego tytułu w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi lub wykonywania przez Organizatora praw określonych w Regulaminie.
 9. Organizator może dokonać przeniesienia Materiału na inną technikę, a Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z powstałych w ten sposób opracowań lub utrwaleń Materiału.
 10. Użytkownik może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów. Organizator może bez podania przyczyny ograniczyć liczbę lub określić inne wymogi względem przesyłanych przez Użytkownika Materiałów.

§4

 1. Z chwilą podjęcia przez Użytkownika w ramach Usługi czynności mających bezpośrednio na celu wysłanie Materiału na wskazany adres email następuje zawarcie umowy o korzystanie z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Wysłanie Materiału do Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. W przypadku korzystania z innych funkcjonalności Serwisu niż określona w ust. 1, zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 3. Przed zawarciem umowy w trybie określonym w ust. 1 lub 2 Użytkownik po wejściu na adres internetowy Serwisu, w sposób wyraźny poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję go” potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 6. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
 7. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku przez osobę trzecią, której wizerunek został utrwalony w Materiale, Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym pisemnie Organizatora. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w zdaniu poprzedzającym Użytkownik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody i zwrócić wszelkie koszty, jakie z tego tytułu poniesienie Organizator.
 8. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, cofnięciu zgody na wykorzystania wizerunku, jak też zawiadomieniu o cofnięciu takiej zgody przez osobę trzecią, Użytkownik obowiązany jest precyzyjnie wskazać Materiały w jakich wizerunek został wykorzystany lub wskazać informacje pozwalające na jednoznaczna identyfikację tych Materiałów. Dokumenty określone w zdaniu poprzedzającym dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, a zawarte w nich oświadczenia lub żądania muszą być jednoznaczne.
 9. Odstąpienie od umowy, jak też cofnięcie zgody na wykorzystanie wizerunku wywiera skutki na przyszłość i zobowiązuje Organizatora do usunięcia Materiału z Serwisu i Serwisu Informacyjnego oraz nie rozpowszechniania Materiału w przyszłości. Jeżeli wykonanie obowiązku określonego w zdaniu poprzednim pociąga za sobą koszty wyższe, niż przeciętne dla tego typu czynności, Organizator może żądać od Użytkownika zwrotu poniesionych kosztów.
 10. Organizator nie odpowiada za skutki wykonywania praw określonych w Regulaminie, w szczególności publikacji lub rozpowszechnienia Materiału w całości lub w części, bądź też jakiegokolwiek jego opracowania przed skutecznym złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo cofnięciu zgody na wykorzystanie wizerunku.
 11. Postanowienia ust. 6 oraz 8 – 10 stosuje się odpowiednio do oświadczenia osoby trzeciej złożonego Organizatorowi o cofnięciu zgody na wykorzystanie jej wizerunku.
 12. Ilekroć w Regulaminie mowa o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i innych zasadach wykorzystania wizerunku, reguły te odpowiednio odnoszą się do wykorzystania głosu, ewentualnie innych cech wyróżniających osobę fizyczną a podlegających ochronie, w szczególności na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych.

§5

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego,
 2. Organizator nie ma obowiązku publikacji Materiałów.
 3. Organizator może odmówić upublicznienia Materiału, zapisania Materiału w Serwisie lub Serwisie Informacyjnym, jak też może w każdym czasie usunąć Materiał w szczególności, gdy Materiał narusza Regulamin, dobre obyczaje bądź moralność publiczną.
 4. Informacja o usunięciu Materiału może być dostępna dla wszystkich Użytkowników.
 5. Organizator nie odpowiada za przerwy w działaniu Serwisu i Serwisu Informacyjnego.
 6. Organizator może w każdym czasie zaprzestać świadczenia Usług.

§6

 1. Organizator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie lub Serwisie Informacyjnym reklam towarów i usług. Reklamy mogą być wyświetlane Użytkownikom wielokrotnie przed, w trakcie oraz po odtworzeniu Materiału. Reklamy będą oznaczone i oddzielone od właściwego Materiału.
 2. Organizator uprawniony jest do oznaczania Materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wskazywania na ich pochodzenie z Serwisu.

§7

Użytkownik odpowiada bez ograniczeń za wszelkie szkody Organizatora poniesione w związku z naruszeniem przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, w szczególności określonych w Regulaminie.

§8

 1. Korzystanie z Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika odpowiednimi warunkami technicznymi, tj. w przypadku korzystania z:
  1. komputera
  2. telefonu komórkowego i innych podobnych urządzeń mobilnych
 2. Materiał może zostać przesłany Organizatorowi w formie tekstu, w postaci pliku graficznego lub pliku wideo za pomocą telefonu komórkowego
 3. Rozmiar pliku, o którym mowa w ust. 2 nie może przekraczać 15MB.

§9

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo ORAKON, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Organizatorowi.
 2. Zabronione jest bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

§10

 1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika Organizatorowi (dalej „Reklamacja”).
 2. W Reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać elementy Usługi, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.
 3. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 60 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na ingerencję w strukturę techniczną przesłanego Materiału, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także na dokonywanie zmian lub każde inne oddziaływanie na stronę techniczną przesłanego Materiału, celem przywrócenia prawidłowego działania przesłanego Materiału lub Usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.
 5. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem albo wskazane dane pomimo trzykrotnej próby kontaktu nie pozwoliły na uzyskanie kontaktu z Użytkownikiem, Organizator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2018r.
 2. Organizator w każdym czasie może wprowadzić zmiany do Regulaminu. Regulamin w zmienionej treści obowiązuje od chwili jego opublikowania zgodnie z Regulaminem chyba, że Organizator określi termin późniejszy.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż skorzystanie z Usługi lub innej funkcjonalności Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze treścią Regulaminu Organizator może z własnej inicjatywy lub na wniosek Użytkownika dokonać jego wiążącej wykładni. Wszystkie oświadczenia Organizatora, w których dokonał wykładni Regulaminu stanowią załącznik do Regulaminu i są publikowane łącznie z Regulaminem. Interpretacja traci moc z chwilą usunięcia lub zmiany postanowienia Regulaminu, do którego się odnosi.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak też inne Regulaminy Organizatora w zakresie w jakim pozostają w związku z świadczeniem Usługi.